పిల్లల కోసం బొమ్మలు

 

Trees
Mango tree
Coconut tree
Tamarind tree
Amla tree
Veduru chettu
Vepa Chettu
Thadi Chettu
Marri Chettu
 

 

 

Plants

 

 

Flowers
Jasmine
Crossandra
Rose
Hibiscus
Marigold
Sanna Jaji
Chrysanthemum
Loutes
Water lily
Kewda
Lilly
Night flowering jasmine
Ixora Coccinea
Cockscomb
Saffron
zinnia
Crape Jasmine
Peacock Flower
Sankam Puvvu
Cassia siamea

 

 

Vijitables
Beerakaya
Donda Kaya
Vankaya
Bendakaya
Gummadi Kaya
Puttakokkulu
Tamotos
Potlakaya
Anaba Kaya
Kakara Kaya
Beens
Kanda
Banagaladumpa
Allam
Caret
Colyflower

 

 

Aaku Kuralu
Kothimera
Karivepaku
Thotakura
Gongura
Palakura
Baccali kura
Menthi Kura
Chukka Kura
 
Pudhena

 

 

Fruits
Arati Pandu
Boppayi
Jama
Nimma
Jeedi Mamidi
Apple
Mamidi
Kamala
Draksha
Anasa
Puccha
Sethaphalam
 

 

 

Animals
Cow
Buffalo
Buffalo
Bull
Horse
Donkey
Lion
Tiger
Leapard
Bear
Crocodile
Goat
Lamb
Dog
Tortoise
Elephant

    

Animals
Zebra
Antelope
Deer
Fox
Wolf
Pig
Kangaroo
Monkey
Leapard
Bear
Rabbit
Squirrel
Rat
Bandicoot
Mouse
Mangoose
Frog
Lizard
Chameleon
House lizard

 

Animals
Snak
Earthworm
Snail
scorpio

 

 

Birds
Pecock
Perot
Dove
Sparrow
Crane
Duck
Hamsa
Crow
Hen
Cock
Guina fowl
Emu
Ostrich
OWl
Kite
Vulture
Bat
Wood pecker
Flamingo
Penguin

 

                                          

 

Insects
Butterfly
Cockroach
Ant
Fly
Bee
Mosquito
Spider
 
Locust
Thunega

 

 

Sea animals
Ameba
Crab
Sea Horse
Jelly Fish
Whale
Fish
Seal
Shark
 

 

 

Colours
       
Red
Blue
Green
Black
       
Creem
Wite
Pink
Brown
       
Orange
Purple
Grey
Gold
       
Cyan
Magenta
Yellow
Krypton
       
Lime
Olive
Navy
Baby Pink